Na|zi, der; -s, -s (ugs. abwertend): kurz f�r Nationalsozialist.    Kom|mu|nist, der; -en, -en: a) Anh�nger, Verfechter des Kommunismus
Na|ti|o|nal|so|zi|a|list, der: Vertreter, Anh�nger des Nationalsozialismus